• Dotazník

      21. 11. 2022

      Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,

      volám sa Katarína Žitniaková a som študentkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo. V rámci mojej diplomovej práce realizovanej pod Klinikou detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH s témou „Sledovanie stravovacích návykov a postojov k stravovaniu u adolescentov" by som Vás chcela požiadať o spoluprácu a možnosť vykonať prieskum formou dotazníka vo Vašej škole. Evidujeme, že pandémia COVID-19 sa intenzívne podpísala na duševnom zdraví detí a jednou z oblastí významného vplyvu je zmena stravovacích návykov. Preto som sa rozhodla pomôcť s výskumom, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce, kde sa snažíme o zmapovanie tohto problému. Tento medzinárodný dotazník bol schválený etickou komisiou a je to štandardizovaná škála, ktorá sa, ako už z názvu vyplýva, používa na zisťovanie postojov a kvality stravovania. Odpovede resp

     • Rodičovské združenie

      16. 11. 2022

      Vážení rodičia,
      Rada rodičov a riaditeľ školy Vám oznamuje, že dňa 24. 11. 2022 od 15.00 hod. sa budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.
      Bližšie informácie Vám prostredníctvom žiakov poskytnú triedni učitelia.

      Tešíme sa na spoluprácu.

      Mgr. Miroslav Chamula, riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno

      15. 11. 2022

      Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene riaditeľské voľno na deň 18. 11. 2022 (piatok).

     • Oznam

      28. 9. 2022

      Dňa 30.09.2022 sa vo veľkej zasadačke školy (na medzi poschodí) uskutoční o 10:10 hod. predstavenie navrhnutých zástupcov jednotlivých tried do školského parlamentu. Účasť všetkých žiakov je povinná!

     • Riaditeľské voľno - OZNAM!

      13. 9. 2022

      OZNAM

      Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SRč. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene riaditeľské voľno na deň 16. septembra 2022 (piatok).

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 2. 12. 2022