• Venujte nám 2% - Neinvestičný fond "ROZVOJ, n.f."

     • Vážení rodičia, milí priatelia a sympatizanti Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene, všetkým Vám srdečne ďakujeme za to, že ste nám v roku 2022 poukázali 2% z daní.

      Vaše prostriedky boli efektívne využité na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, odbornej literatúry a výpočtovej techniky. Z týchto prostriedkov sme financovali odborné exkurzie ako aj zahraničných lektorov, ktorí pôsobili v našej škole.

      Ešte raz Vám ďakujeme a sme presvedčení, že nám zostanete aj naďalej naklonení.

      A pre Vás, ktorí ste o nás doteraz nevedeli, aspoň pár základných informácií: pri Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene pôsobí neinvestičný fond, „ROZVOJ, n.f.“ ako nezávislá právnická osoba. 
      Cieľom fondu je finančne podporovať výchovu a vzdelávanie žiakov školy, zlepšovať materiálno – technické vybavenie, modernizáciu vyučovacieho procesu a podporu talentovaných žiakov.

      Zákon o dani z príjmov umožňuje fyzickým a právnickým osobám poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom určeným právnickým osobám. Takouto právnickou osobou je aj neinvestičný fond, zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.
      V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daňovej povinnosti za rok 2022. 

      Prispejete tým k ďalšiemu skvalitneniu podmienok výchovy a vzdelávania nastupujúcej generácie.

      Identifikačné údaje :
      Názov: ROZVOJ, n.f.
      Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
      IČO: 00 621 285
      Právna forma: neinvestičný fond

      Ako postupovať?
      1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
      - Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
      - Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      - Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
      - Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
      - Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      2. Podávate si daňové priznanie sami?
      - Riadne vyplňte daňové priznanie.
      - Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.
      Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Názov: ROZVOJ, n.f.
      Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
      IČO/SID:  00 621 285
      Právna forma: neinvestičný fond

      3. Postup pre právnické osoby
      - Riadne vyplňte daňové priznanie.
      - Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby.
      - Ak che právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.
      Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Názov: ROZVOJ, n.f.
      Sídlo: J. Švermu 1, 960 01 Zvolen
      IČO/SID:  00 621 285
      Právna forma: neinvestičný fond

     • Rodičovské združenie

     • Rada rodičov a riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene oznamuje rodičom, že dňa 12. 01. 2023 od 15.00 hod. sa budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.

      Bližšie informácie poskytnú žiakom triedni učitelia.

     • Autoškola Gonda - L+L

     • Akcia pre študentov školy​​​​​​!

      Dobrý deň,

      hoci ceny stúpajú my nechávame akciové ceny pre študentov vašej školy do 31.01.2023.

      Každému žiakovi, vašej školy, ktorý sa prihlási ku nám do autoškoly do 31.01.2023 buď elektronicky na stránke Www.autoskolagonda.sk alebo osobne na našej pobočke bude platiť cena, ktorá platila počas celého roka 2022.

      S pozdravom AŠ Gonda.

     • Dotazník

     • Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,

      volám sa Katarína Žitniaková a som študentkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo. V rámci mojej diplomovej práce realizovanej pod Klinikou detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH s témou „Sledovanie stravovacích návykov a postojov k stravovaniu u adolescentov" by som Vás chcela požiadať o spoluprácu a možnosť vykonať prieskum formou dotazníka vo Vašej škole. Evidujeme, že pandémia COVID-19 sa intenzívne podpísala na duševnom zdraví detí a jednou z oblastí významného vplyvu je zmena stravovacích návykov. Preto som sa rozhodla pomôcť s výskumom, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce, kde sa snažíme o zmapovanie tohto problému. Tento medzinárodný dotazník bol schválený etickou komisiou a je to štandardizovaná škála, ktorá sa, ako už z názvu vyplýva, používa na zisťovanie postojov a kvality stravovania. Odpovede respondentov budú použité na zhotovenie mojej diplomovej práce a taktiež na ďalší výskum Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH. Názor a odpovede detí a mladistvých sú dôležité, preto Vás v prípade spolupráce prosím o povzbudenie žiakov k pravdivým odpovediam. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú slúžiť len na uvedené účely. Dotazník by bol sprístupnený v online podobe, preto na jeho vyplnenie žiaci potrebujú počítač, notebook, tablet alebo mobil. Vyplnenie dotazníka, by nemalo zabrať viac než 10 minút, preto by bolo vhodné, aby ho žiaci vyplnili spoločne v škole v čase, kedy by ste Vy uznali za vhodné. Dotazník je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl. V prílohe Vám posielam uvedený dotazník a zároveň aj žiadosť o súhlas rodičov/zákonných zástupcov, ktorá sa im môže poslať prostredníctvom Edupage-u.

      Vopred Vám ďakujem za pochopenie a teším sa na spoluprácu.

      S pozdravom,
      Katarína Žitniaková

      https://forms.gle/KXy8tnqruvB6rVGH9  

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      Rada rodičov a riaditeľ školy Vám oznamuje, že dňa 24. 11. 2022 od 15.00 hod. sa budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.
      Bližšie informácie Vám prostredníctvom  žiakov poskytnú triedni učitelia.

      Tešíme sa na spoluprácu.

      Mgr. Miroslav Chamula, riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom  Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene  riaditeľské voľno na deň 18. 11. 2022 (piatok).

      Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v pondelok   21. novembra 2022.

      Odôvodnenie: Riaditeľ školy poskytuje riaditeľské voľno z organizačných a  prevádzkových dôvodov.

      Mgr. Miroslav Chamula, v.r.
      riaditeľ školy

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Rada rodičov pri SOŠ technickej, J.Švermu 1, Zvolen zvoláva na deň 27. 10. 2022 o 16.00 hod. plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti školy.

     • Oznam

     • Dňa 30.09.2022 sa vo veľkej zasadačke školy (na medzi poschodí) uskutoční o 10:10 hod. predstavenie navrhnutých zástupcov jednotlivých tried do školského parlamentu. Účasť všetkých žiakov je povinná!

     • Riaditeľské voľno - OZNAM!

     • OZNAM

      Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SRč. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov  žiakom  Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene  riaditeľské voľno na deň 16. septembra 2022 (piatok).

      Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v pondelok 19. septembra 2022.

     • Časový rozpis vyučovacích hodín na odbornom výcviku

     • začiatok vyučovania 07.30
      prestávka 09.40 - 10.00
      obedňajšia prestávka 12.20 - 12.50
      koniec vyučovania (6 hodín) 13.30
      koniec vyučovania (7 hodín) 14.30

      Predmet PRX v študijnom odbore 2381M strojárstvo sa riadi rozvrhom vyučovania a prestávok na teoretickom vyučovaní!

     • ISIC/EURO<2

     • Milí študenti!

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ na www.objednaj-preukaz.sk. Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.

      V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 27.6.), známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3€.

      Objednajte si známku teraz a už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť na škole.

     • Oznam pre žiakov triedy I.S a II.K

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene oznamuje žiakom a rodičom triedy I.S a II.K, že dňa 15. 06. 2022 bude z technických príčin skrátené vyučovanie na odbornom výcviku od 7.30 hod. do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

      Mgr. Miroslav Chamula, riaditeľ školy

     • Maturita v mobile

     • Informácia pre maturantov

      Milí maturanti, dovoľujem si dať do Vašej pozornosti nový projekt, pre ktorý sa stal Banskobystrický samosprávny kraj odborným garantom. Tento projekt zastrešil Lukáš Pelč a v spolupráci s BBSK a ďalšími partnermi pripravuje sériu videí pod názvom Maturita v mobile - interaktívnou formou spracúva 30 maturitných otázok zo slovenskej literatúry a uľahčí tak stredoškolákom prípravu a opakovanie na maturitu. Nepochybne môže byť „Maturita v mobile" dobrou metodickou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku.

      Informácie o projekte sú zverejnené na FCB stránke BBSK, kde nájdete viac detailov:

      https://www.facebook.com/banskobystrickysamospravnykraj/posts/297346445866744

     • Oznam riaditeľa školy

     • Riaditeľ školy oznamuje žiakom, že v dňoch od  15. 03. 2022 do 17. 03. 2022 majú dištančné vzdelávanie. Nástup na prezenčné vyučovanie je 18. 03. 2022.